web analytics

واژه پدر سوخته از کجا آمده است

واژه پدر سوخته از کجا آمده است ؟ وقتی که در زمان یزدگرد عربها به ایران حمله کردند و ایران رو فتح کردند، مردم ایران را که دارای دین زرتشت…