web analytics

شاهنامه فردوسی (کتاب کامل)ا

این هم کتاب کامل اشعار شاهنامه فردوسی افتخار ایرانیان. این نسخه الکترونیکی با زحمات بی دریغ گروهی داوطلب در جهت زنده نگاه داشتن زبان شیرین پارسی تهیه شده و در…