web analytics

درد دل های زن و مـرد ایـرانی

درد دل های زن و مـرد ایـرانی “درد دل زن ایرانی با مرد هموطنش” پیاده از کنارت گذشتم، گفتی: “قیمتت چنده خوشگله؟” سواره از کنارت گذشتم، گفتی: “برو پشت ماشین…