web analytics

منصور حلاج

من روزه ام را از روی هوس نشکستم | منصور حلاج ظهر یکی از روزهای رمضان بود ….حسین حلاج همیشه برای جزامی ها غذا می برده و اون روز هم…