Archive for November, 2013

واژه پدر سوخته از کجا آمده است

واژه پدر سوخته از کجا آمده است
November 14, 2013
داستان

واژه پدر سوخته از کجا آمده است ؟ وقتی که در زمان یزدگرد عربها به ایران حمله کردند و ایران … ادامه متن