Archive for March, 2012

مفهوم خانواده

مفهوم خانواده
March 26, 2012
داستان

با مردی که در حال عبور بود برخورد کردم اووه ! معذرت میخوام … من هم معذرت میخوام. دقت نکردم … ادامه متن

زشت ترین دختر کلاس

زشت ترین دختر کلاس
March 26, 2012
داستان

دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت. دندان هایی نامتناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و رنگ چهره ای تیره. … ادامه متن

تغییر دنیا

تغییر دنیا
March 26, 2012
داستان

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است: “کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم. … ادامه متن

میمون ها و کلاه فروش

میمون ها و کلاه فروش
March 26, 2012
داستان

کلاه فروشی روزی از جنگلی می گذشت. تصمیم گرفت زیر درخت مدتی استراحت کند. لذا کلاه ها را کنار گذاشت … ادامه متن

آیینه و شیشه

آیینه و شیشه
March 26, 2012
داستان

جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست … عارف او را به کنار پنجره … ادامه متن

مورچه و سلیمان

مورچه و سلیمان
March 26, 2012
داستان

روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک های پایین کوه بود. از … ادامه متن